براس بوش بلک

Untitled-1.jpgLayer 0.jpg


این قطعه پایین و بالای قوطی بلک به صورت فشاری جا زده می شود و توسط خارهای طرفین ،روی قوطی فیکس می شود.در صورت استفاده از براس بوش دیگر نیازی به بستن درب لوله ها جهت جلوگیری از عبور ضایعات نداشته و لوله از زیر براس بوش به داخل آن وارد شده و دیگر لوله اضافی وارد قوطی نمی شود.